Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Średnioroczny zakres zadań gospodarczych z hodowli lasu wg planu ugl:

-        odnowienia i zalesienia  113 ha

-        poprawki i uzupełnienia 23 ha

-        pielęgnowanie gleby w uprawach 158 ha

-        pielęgnowanie młodników: CW 60 ha. CW 96 ha

-        melioracje agrotechniczne 113 ha

-        trzebieże wczesne 16 ha

Istotnym problemem hodowlanym Nadleśnictwa Stuposiany jest przebudowa drzewostanów świerkowych. Jest to proces długotrwały trwający nieraz kilkadziesiąt lat. Postępujący od lat siedemdziesiątych rozpad drzewostanów świerkowych wymusił wzmożone prace związane z ich przebudową. Proces przebudowy jest kontynuowany do dnia dzisiejszego. Z istniejących świerczyn w trakcie przebudowy jest ok. 80%.

W Nadleśnictwie Stuposiany, a w szczególności w wysoko położonych leśnictwach (Sokoliki, Tarnawa) panują specyficzne warunki utrudniające przeprowadzenie wiosennych prac odnowieniowych. Pokrywa śnieżna zalega tu często do początku maja, gleba rozmarza bardzo późno, a przymrozki późne występują często do końca maja. Gwałtowne przejście z zimy do wiosny oraz skokowy wzrost temperatur powodują bardzo bujny i szybki rozwój procesu wegetacji. Konsekwencją powyższych czynników jest znaczne skrócenie okresu, w którym można właściwie wykonać odnowienia. Dodatkowo pośpiech generuje typowe błędy w technice sadzenia mające bezpośredni wpływ na udatność upraw.

Powyższe uwarunkowania wymusiły poszukiwanie nowych rozwiązań. W 2003 roku po raz pierwszy zastosowano sadzonki z zakrytym systemem korzeniowym. Mimo początkowych problemów (przemrożenia systemów korzeniowych) Nadleśnictwo pozytywnie ocenia efekty ich użycia W górskich warunkach niepodważalną zaletą tych sadzonek jest możliwość dokończenia sadzenia już po rozpoczęciu okresu wegetacji bez negatywnego wpływu na kondycję drzewek. Zdecydowany, pozytywny wpływ na udatność upraw ma wyeliminowanie błędów w technice sadzenia, redukcja szoku przesadzeniowego, zauważalny szybszy wzrost na wysokość w początkowej fazie wzrostu uprawy dzięki nawożeniu startowemu.

Do wad sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym należy zaliczyć różnice w warunkach klimatycznych miejsca produkcji i miejsca posadzenia. Nawet bardzo wczesne przewiezienie sadzonek w miejsce sadzenia nie przesuwa wystarczająco rozpoczęcia procesu wegetacji, co naraża uprawy na szkody od przymrozków późnych. Sadzonki z bryłką są droższe w zakupie, zauważalnie wyższe są także koszty transportu.