Lista aktualności Lista aktualności

SPRAWOZDANIE ZE SPOTKANIA PRACOWNIKÓW NADLEŚNICTWA STUPOSIANY Z PRZEDSTAWICIELAMI KRĘGÓW EKOLOGICZNYCH

Dnia 4 maja 2018 r., w Centrum Promocji Leśnictwa w Mucznem odbyło się spotkanie zaaranżowane przez pracowników Nadleśnictwa Stuposiany. Spotkanie związane było z faktem rozdawania ulotek przez przedstawicieli kręgów ekologicznych zawierających nieprawdziwe informacje na temat Nadleśnictwa Stuposiany. Ulotki rozdawano przy Zagrodzie Pokazowej Żubrów.

Ta forma dyskusji (rozdawanie ulotek), jest formą złą dla przedstawienia rzetelnych zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony czynnej na tym terenie. Oprócz pracowników Nadleśnictwa Stuposiany na spotkaniu byli obecni przedstawiciele lokalnego samorządu, pracownicy Zakładów Usług Leśnych, społeczność lokalna, przedstawiciele przemysłu drzewnego oraz przedstawiciele Obozu dla Puszczy (OdP), Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze (FDP), koalicji Niech Żyją!.
Spotkanie miało na celu przedstawienie stanowiska Nadleśnictwa Stuposiany oraz stron zainteresowanych na temat prowadzenia gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody.

Nadleśniczy przedstawił stronom zainteresowanym historię terenu na którym znajduje się Nadleśnictwo Stuposiany oraz specyfikę pracy leśników na tym obszarze. Pracownicy Nadleśnictwa wyjaśniali również terminologie leśną, która dla niektórych uczestników mogłaby być niejasna ze względu na brak odpowiedniego przygotowania merytorycznego.
Jednym z problemów poruszonych przez Obóz dla Puszczy i FDP była ilość karmy wykładana dla jeleniowatych podczas zimy. Nadleśniczy wyjaśnił, że wzorowe zagospodarowanie obwodu, m.in. poprzez wykładanie pokarmu dla zwierzyny płowej ma na celu niwelowanie szkód od zgryzania w uprawach jodłowych i bukowych, które w przyszłości będą tworzyły las. Na terenie nadleśnictwa w okresie funkcjonowania tu Urzędu Rady Ministrów była duża ilość zwierzyny płowej i spowodowane przez nie szkody, leśniczowie naprawiają po dziś dzień.

Nadleśniczy przypomniał zebranym, że Nadleśnictwo funkcjonuje m.in. w oparciu o Plan Urządzania Lasu(PUL) w którym zawarte są zasady hodowli lasu oparte na prawach przyrody. Nadleśnictwo prowadząc gospodarkę opiera się właśnie na prawach przyrody, zwracając uwagę na drzewostany starsze i młodsze. Wycinka drzewostanów starych umożliwia młodszym „wejście” na to miejsce i stworzenie dla młodego pokolenia dobrych warunków do rozwoju.
Pan Nadleśniczy informował zainteresowanych, że teren nadleśnictwa będzie objęty w roku 2018 inwentaryzacją wskaźnikową. Taką samą inwentaryzacją będzie objęty teren Bieszczadzkiego Parku Narodowego, co umożliwi porównanie stopnia bioróżnorodności na terenach objętych ochroną bierną a ochroną czynną (prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej).

Obóz dla Puszczy oraz FDP sugerował, że wolałby, aby na tych terenach zwiększona była ochrona ścisła i wyeliminowano pozyskanie drewna. Przedstawiciele organizacji stwierdzili, że las nie spełnia tylko funkcji ekonomicznej. Zastępca Nadleśniczego Pani Ewa Tkacz wymieniła też inne funkcje lasu, m.in. społeczne czy edukacyjne. Udostępnianie lasu jest ważne przede wszystkim dla społeczności lokalnej.
Pracownicy Nadleśnictwa Stuposiany mówili o tym, że las daje zatrudnienie większości mieszkańców terenu Bieszczad i nie można pomijać ich stanowiska w tym względzie.

Pan Nadleśniczy przypomniał, że w 2005 r., na terenie Nadleśnictwa Stuposiany została utworzona przez leśników pierwsza strefa ochronna dla porostu - granicznik płucnik, gdzie prawdopodobnie Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze w tym czasie nie istniała. Od tego momentu zwracamy uwagę na porosty i dokładamy wszelkich starań by je chronić, jednak należy wiedzieć, że są one trudno dostrzegalne ze względu na częste umiejscowienie
w koronach drzew. Oprócz tego, Nadleśnictwo występuje z wnioskami o utworzenie stref ochronnych dla cennych gatunków porostów.

Na pytanie odnośnie Rocznego Planu Łowieckiego (RPŁ) ze strony FDP i OdP, Pan Nadleśniczy wyjaśniał, że RPŁ jest uzgadniany i konsultowany z Dyrektorem BdPN, aczkolwiek nie zawsze jest on wykonywany w 100%. Często wynika to z dużej ilości dużych drapieżników występujących na tym terenie, które przyczyniają się do upadków naturalnych.

Przedstawiciele lokalnej społeczności mówili o tym, że nie chcą poszerzenia granic Parku Narodowego, bo to odbierze miejsce pracy im oraz ich dzieciom. Wymusi to również na społeczności lokalnej większą emigrację do innych krajów w poszukiwaniu pracy i zarobków. Społeczeństwo lokalne stwierdziło, że gospodarka i edukacja prowadzona przez Lasy Państwowe zmierza w dobrym kierunku. Oferta LP skierowana w stronę turystów jest bardzo szeroka – według przedstawicieli władz gminy Lutowiska - pozwala na rozładowanie ruchu turystycznego pomiędzy terenem LP a BdPN. Innymi słowy, poprzez przedstawienie oferty LP turystom, szlaki turystyczne w Bieszczadzkim Parku Narodowym są odciążane i dzięki temu najcenniejsze fragmenty w BdPN mogą być w dalszym ciągu chronione.

W Nadleśnictwie Stuposiany znajduje się 25 drzew pomnikowych uznanych za Pomniki Przyrody uchwalonych przez Radę Gminy Lutowiska. Żyzne siedliska znajdujące się na terenie nadleśnictwa służą dobrym przyrostom drzew. Ilość drzew o wymiarach pomnikowych podana przez prezesa FDP – 3600 – jest przesadnym podejściem, jeżeli chodzi o uznawanie drzew za Pomnik Przyrody. Uznanie drzewa za Pomnik Przyrody, to nie tylko jego wymiary, ale również jego indywidualne cechy, którymi wyróżnia się wśród innych tworów.

Jednym z problemów przedstawionych przez kręgi ekologiczne była powiększająca się sieć dróg leśnych. Obecny na spotkaniu Rzecznik prasowy RDLP w Krośnie Pan Edward Marszałek wyjaśniał, że sieć dróg budowana w ostatnich czasach przez Lasy Państwowe ma na celu przystosowanie do współczesnych standardów i specyfiki gospodarki leśnej. Leśnicy pracujący na terenie nadleśnictwa działają w drzewostanach glebochronnych i wodochronnych z których jest pozyskiwana mała masa drewna, która musi być zabierana powoli, zupełnie inaczej niż w czasach silnej eksploatacji lasów przez prywatne spółki leśne, które wywoziły drewno kolejką wąskotorową. Drogi te nie są całkowicie zamknięte – są również wykorzystywane przez służby porządkowe, GOPR, SG, pracowników ZUL, rowerzystów czy też pieszych.

Pan Nadleśniczy rzetelnie odpowiadał na wszystkie pytania zadawane przez przedstawicieli Obozu dla Puszczy, FDP i koalicji Niech Żyją!. Pracownikom Nadleśnictwa zależało przede wszystkim na przedstawieniu faktów, zasad prowadzenia gospodarki leśnej oraz tendencji w pracy leśników. Leśnicy poprzez prowadzenie mądrej i racjonalnej gospodarki leśnej są zobowiązani do pielęgnacji starego i młodego pokolenia, tak, by udział starszych klas wieku był taki sam. Przedstawiciele Obozu dla Puszczy przyjęli te postulaty. Przedstawiciele Obozu dla Puszczy oraz pracownicy Nadleśnictwa Stuposiany uczestniczyli w spacerze po lesie. W czasie spaceru pracownicy nadleśnictwa wyjaśniali jak wygląda gospodarka prowadzona na terenach górskich w drzewostanach wodochronnych i glebochronnych. Mamy nadzieję, że ta dyskusja i ten spacer wyjaśnił zainteresowanym działania leśników dla dobra przyrody, co wielokrotnie podkreślano podczas wędrówki.